Δημοτικό Συμβούλιο | Δήμος Χαϊδαρίου

Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ΔΣ : Ζεβόλης Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος ΔΣ : Παπαδάκος Λεωνίδας

Γραμματέας ΔΣ : Κοντογιάννη Μαρία


1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς 28. Δ. Αλεξάκης
2. Φ.Θεοδωρακόπουλος 11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης
3. Β.Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη 22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς
5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης 15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας 16.Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος
8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος 26. Α. Βίτσα
9. Δ. Τσατσαμπάς 18. Ν. Καραγιάννης 27. Α. Γερολυμάτος

Άρθρο 65 ΝΟΜΟΣ 3852/2010

1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιεςΑρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.  Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.

5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης , καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 4257/2014 με ισχύ την 14/04/2014

6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 με ισχύ την 19/07/2018


Δημοτική Σύμβουλος, Αντιδήμαρχος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος ΟΕ

Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Απορριμμάτων

Δημοτική Σύμβουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Ο Δήμος