Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης

Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου
Περιγραφή Μεριμνά για την παραλαβή, τον χαρακτηρισμό, την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και προώθηση καθώς και την κατανομή στις Υπηρεσίες του Δήμου όλων των εισερχομένων εγγράφων. Φροντίζει για την ηλεκτρονική διακίνησή τους από και προς τις Υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιμελείται την διεκπεραίωση όλων των εξερχόμενων εγγράφων καθώς και την επικύρωση των αντιγράφων […]
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων
Περιγραφή Διεκπεραιώνει τις εργασίες που αφορούν στην γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. Φροντίζει για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου και την ετήσια κατάρτιση του σχεδίου δράσης της. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. Μεριμνά, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, […]
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιγραφή Τηρεί και ενημερώνει καθημερινά με όλες τις μεταβολές τα Μητρώα και τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού. Συντάσσει σύμφωνα με τον νόμο τις καταστάσεις του προσωπικού (πίνακες προαγωγών). Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού, εκδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις (προαγωγές, μετακινήσεις, ανάθεση καθηκόντων κ.λπ.). Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων και τους ενημερώνει για τις […]
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Περιγραφή Τηρεί και ενημερώνει τα Μητρώα του δημοτολογίου και τα Μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για την τήρηση του Μητρώου Πολιτών. Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των […]
Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Παρατάξεων
Περιγραφή Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Επιτροπή Διαβούλευσης), σύμφωνα με τα αποστελλόμενα θέματα Υπηρεσιών και κατόπιν οδηγιώντων Προέδρων και επιδίδει έγκαιρα στα μέλη αυτών τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Η Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και  για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/ διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις