Αποφάσεις 10ης τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-

184/2023 : Έγκριση 9ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

185/2023 : Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2023.

186/2023 : Έγκριση Απολογισμού Έτους 2021 της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου
Χαϊδαρίου». (σχετ.: 41 /2023 Απ. ΚΕΔΧ).

187/2023 : Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου.

188/2023 : Πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. Ιατρών/Παιδιατρικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης
του ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική
εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023 – 2024.

189/2023 : Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε.Δ.Χ). Έκδοση διαπιστωτικής πράξης.

190/2023 : Έγκριση παράτασης ή μη μίσθωσης ακινήτου της «Στέγης Πολιτισμού» επί της οδού Αιγίνης 15, του
Δήμου Χαϊδαρίου.

191/2023 : Έγκριση παράτασης ή μη μίσθωσης ακινήτου της «Στέγης Πολιτισμού Δαφνίου» επί των οδών
Βουλγαροκτόνου 20 και Παλαιολόγου 6, του Δήμου Χαϊδαρίου.

192/2023 : Πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας σύμφωνα με την πρόσκληση με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» Κωδικός Πρόσκλησης: αττ024 Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 2406».

193/2023 : Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου – Ανάπλαση της
οδού Φαβιέρου για την Ενίσχυση της Εμπορικότητας και Επισκεψιμότητας» περί παράτασης περαίωσης του
έργου.