Οικονομικές Υπηρεσίες και Ανάπτυξη

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός
2021 Προϋπολογισμός 2021 Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2021 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ α’ τρίμηνο 2020 Προϋπολογισμός 2020 Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2020 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ α’ τρίμηνο β’ τρίμηνο γ’ τρίμηνο δ’ τρίμηνο 2019 Προϋπολογισμός 2019 Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού […]
Τμήμα προμηθειών και εξοπλισμού υπηρεσιών – αποθήκη
Περιγραφή Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υπηρεσιών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα,  […]
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Περιγραφή Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής (ασφαλιστικοί φορείς, πιστωτικά ιδρύματα κ.λ.π.). Παραλαμβάνει τους […]
Τμήμα Εσόδων
Περιγραφή Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών […]
Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
Περιγραφή Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου. Συνεργάζεται με τις επιμέρους υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους. Συγκεντρώνει  τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και  διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Αρμοδιότητες Η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια  για την αποτελεσματική  τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις