Αποφάσεις 15ης έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-

194/2023 : Ορθή επανάληψη της αριθ. 151/2023 Α.Δ.Σ. του Δήμου Χαϊδαρίου με Αρ. Πρωτ. 55850/28.07.2023 και
ΑΔΑ: ΨΧ9ΞΩΗ3-ΟΔΡ «Περί έγκρισης υποβολής πρότασης στην πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα
“ΗΛΕΚΤΡΑ”, (Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων) της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/17836/125/2023 Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και
Επενδύσεων-Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 922/Β΄/22-2-2023)».