Αυτοτελές Τμήμα Ανταπόκρισης σε Αναφορές και Προτάσεις των Πολιτών

Το Τμήμα Ανταπόκρισης σε Αναφορές και Προτάσεις των Πολιτών, είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών εξυπηρέτησης δημοτών, αναφορικά με αιτήματα τους που αφορούν καθημερινά προβλήματα της ζωής στην πόλη. Παράλληλα το Τμήμα λαμβάνει τις προτάσεις των πολιτών οι οποίες αφορούν τον σχεδιασμό και την εξέλιξη του Δημοτικού έργου και ενημερώνει την Δημοτική Αρχή. Ειδικότερα:

– Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων, αναφοράς προβλημάτων και διατύπωσης προτάσεων από τους κατοίκους προς τις υπηρεσίες του Δήμου. Η εφαρμογή είναι ενσωματωμένη στον ιστότοπο του Δήμου Χαϊδαρίου και μέσω αυτής πραγματοποιείται και η παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος ή της πρότασης.

– Διαχειρίζεται την ειδική τηλεφωνική γραμμή και το ειδικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας του Δήμου με τους πολίτες για αιτήματα τους που αφορούν καθημερινά προβλήματα της ζωής στην πόλη.

– Συνεργάζεται με το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου για την πρωτοκόλληση των αιτημάτων και προτάσεων που υποβάλλονται.

– Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των υποδομών του Δήμου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

– Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να δοθεί απάντηση στα αιτήματα και τις προτάσεις που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής και του ειδικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις κατάλληλες Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά.

– Τηρεί και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά για την αποτελεσματικότητα διεκπεραίωσης υποθέσεων και τον χρόνο ανταπόκρισης του Δήμου στα αιτήματα των πολιτών.

– Συντάσσει σχετικές ετήσιες εκθέσεις απολογισμού.

Τηλέφωνα : 2132047207-2132047300

Ο Δήμος