Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, τα στοιχεία και τις δραστηριότητες του συνόλου των οργανικών μονάδων του Δήμου, προκειμένου για την υλοποίηση του ελεγκτικού του έργου και των προτάσεων που υποβάλει για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα έχει την ευθύνη διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων των οποίων λαμβάνει γνώση και οφείλει εν γένει να τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας. Οι αρμόδιοι προϊστάμενοι και υπάλληλοι των οργανικών μονάδων του Δήμου συνεργάζονται άμεσα και παρέχουν πληροφορίες στο τμήμα και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του. Οι εκθέσεις του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλονται αρμοδίως στα όργανα διοίκησης του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα έχει την ευθύνη να:

– Μεριμνά για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου. Ο εσωτερικός έλεγχος (internal audit) εξετάζει την επάρκεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δικλείδων ασφαλείας (internal controls) που έχουν θεσπιστεί για την διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του οργανισμού και εισηγείται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις. Ο ρόλος του είναι διαβεβαιωτικός, συμβουλευτικός και βοηθητικός μέσω προτάσεων και εισηγήσεων.

– Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των ελεγχόμενων υπηρεσιών και το βαθμό υλοποίησης των διορθωτικών, προληπτικών και βελτιωτικών προτάσεων (follow up).

– Επισκοπεί και αξιολογεί με βάση τις γενικές αρχές της οικονομίας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, τις λειτουργίες, τις διοικητικές διαδικασίες και το εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχων, σε όλα τα επίπεδα, ώστε να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες και να βελτιώσει την απoτελεσματικότητά τους.

– Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζει τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.

– Προτείνει κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου για την εξασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.

– Επιμελείται την αλληλογραφία με τους εξωτερικούς φορείς (π.χ. Κοινοβούλιο), επικοινωνεί, συνεργάζεται και αλληλογραφεί με όλες τις ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και Ελεγκτικές Δομές, αναλύοντας και διερευνώ- ντας κάθε προκύπτον θέμα, για την εξασφάλιση πλήρως τεκμηριωμένων απαντήσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

– Αναλαμβάνει την ευθύνη του συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου και της συγκέντρωσης των στοιχείων, όπου και όταν αυτό απαιτείται, για την εξασφάλιση ολοκληρωμένων απαντήσεων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

– Καταγράφει ψηφιακά τις ροές διαδικασιών λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τμημάτων, τις πιστοποιεί για την ορθότητά τους και βάσει αυτών προχωρεί σε ελέγχους λειτουργίας και απόδοσης των Υπηρεσιών. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και επικαιροποίηση του σχετικού ψηφιακού αρχείου ροών διαδικασιών και συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων για την ενσωμάτωση αλλαγών και νέων ρυθμίσεων.

– Αξιολογεί τις οργανωτικές αλλαγές και τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη νέων συστημάτων και δραστηριοτήτων.

– Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.

– Συντάσσει ετησίως τον κατάλογο Υπόχρεων σε δήλωση Πόθεν Έσχες (αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τηλέφωνα: 2132047257

Ο Δήμος