Αποφάσεις 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-

37/2023 : Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Μίσθωσης Έργου για τις υπηρεσίες Αθλητισμού
και Πολιτισμού με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, Έτους 2023.