Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη

Τμήμα Υγειονομικής Πρόληψης & Φροντίδας
Περιγραφή Σχεδιάζει προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο Τμήμα λειτουργούν: 1. Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας 2. Γραφείο Υγειονομικών Επιτροπών
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας
Περιγραφή Το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ατόμων μειονεκτούντων ομάδων στη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Α/ Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του […]
Τμήμα Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών
Περιγραφή Στο συγκεκριμένο Τμήμα εντάσσονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που  έχουν σκοπό τη φύλαξη, φροντίδα, διαπαιδαγώγηση. ψυχαγωγία και διατροφή βρεφών και νηπίων εργαζόμενων γονέων και οικονομικά αδυνάτων οικογενειών. Έχουν στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (νοητική, ψυχοσωματική και κοινωνική) και την προπαρασκευή τους για την μετάβαση τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης Αρμοδιότητες Είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Τηλέφωνο: 213 2047249
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις