Αποφάσεις 17ης έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-

224/2023 : Λήψη απόφασης για την έγκριση αποδοχής ή μη της πρότασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ως προς την αλλαγή του επιτοκίου εγκεκριμένου δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη
συναφθέντων δανείων του Δήμου Χαϊδαρίου με το Τ.Π. & Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 & 2 του
άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 και του άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4445/2016».

225/2023 : Λήψη απόφασης περί έγκρισης 12ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Οικον. Έτους 2023.

226/2023 : Έγκριση 11ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.