Αποφάσεις 11ης τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-

195/2023 : Αποδοχή Απόφασης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ’ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ»  με Κωδικό ΟΠΣ 5037952 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

196/2023 : Έγκριση του εκπονηθέντος « ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Δήμου Χαϊδαρίου, άνευ υποχρέωσης πλήρωσης των όρων του άρθρου 8 του Ν.4784/2021.

197/2023 : Εξέταση αιτήματος αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ» περί παράτασης περαίωσης του έργου.

198/2023 : Πρόταση διαγράμμισης έμπροσθεν εισόδου οικίας. (σχετ.: η με αρ. πρωτ. 48885/2023 αίτηση).

199/2023 : Πρόταση διαγράμμισης έμπροσθεν εισόδου οικίας. (σχετ.: η με αρ. πρωτ. 49170/2023 αίτηση).

200/2023 : Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων «Π» επί της οδού Ακρίτα 17. (σχετ.: η με αρ. πρωτ.  39812/2023 αίτηση).

201/2023 : Έγκριση  10ης  τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  έτους 2023.

202/2023 : Έγκριση  11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους  2023.

203/2023 : Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2023.

204/2023 : Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό  τελών  καθαριότητος και φωτισμού, Έτους 2024.

205/2023 : Λήψη  κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Έτους 2024.

206/2023 : Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για την εμπορική διαφήμιση, Έτους 2024.

207/2023 : Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων   χώρων, Έτους 2024.

208/2023 : Λήψη  κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το υπαίθριο εμπόριο, Έτους 2024.

209/2023 : Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) άρθρα  3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου μας, Έτους 2024.

210/2023 : Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα  3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου μας, Έτους 2024.

211/2023 : Λήψη απόφασης για (α) μείωση 50% επί των τελών χρήσεως Κοινόχρηστων Χώρων του συνόλου των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2024 (β) πλήρη απαλλαγή του τέλους χρήσεως  Κοινόχρηστων Χώρων των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν στην υπό διαμόρφωση πλατεία  Ηρώων για όσο διάστημα διαρκούν οι τεχνικές παρεμβάσεις με επαναφορά (εναρμόνιση) των τελών με την γενική ρύθμιση μείωσης κατά 50% για το έτος 2024.

212/2023 : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υποβολής  νέας αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ για την   απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

213/2023 : Έγκριση παράτασης ή μη μίσθωσης ακινήτου της «Στέγης Πολιτισμού Ελαιώνα» του Δήμου Χαϊδαρίου, επί της οδού  “Θερμοπυλών 101”.

214/2023 : Αποδοχή Απόφασης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο: «1η Τροποποίηση της Πράξης: Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5063697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  2014-202”».

215/2023 : Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας για την Υλοποίηση του Έργου «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», με κωδικό ΟΠΣ 5033070 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.

216/2023 : Έγκριση ανανέωσης παραχώρησης ή μη, αίθουσας της Στέγης Πολιτισμού Χαϊδαρίου στη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής.

217/2023 : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη δημιουργίας Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Χαϊδαρίου.

218/2023 : Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ.: η αρ. 45/2023 Απ. ΚΕΔΧ).

219/2023: Σύναψη σύμβασης για την λειτουργία Κοινωνικής Δομής Παροχής Υπηρεσιών Haidari Social Hub.

220/2023 : Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

221/2023 : Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Χαϊδαρίου για την κάλυψη της λειτουργίας των σχολείων  (Σχολ. Επιτροπή Α΄/βάθμιας  Εκπαίδευσης). 

222/2023 : Λήψη απόφασης περί επιπλέον χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Δήμο Χαϊδαρίου για το Έτος 2023.(σχετ.: 46/2023 Απ. ΚΕΔΧ).