Ανάπτυξης - Συντήρησης Πρασίνου, Παιδικών Χαρών και Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων

Τμήμα Αστικής Πανίδας
 Μεριμνά για την συλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που οδηγούνται σε Καταφύγια ή Δημοτικά κτηνιατρεία ή Διαδημοτικά Κέντρα περίθαλψης ή σε ιδιωτικά κτηνιατρεία που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, προκειμένου να υποβληθούν σε κτηνιατρική εξέταση, να στειρωθούν, να σημανθούν με ηλεκτρονική σήμανση […]
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Παιδικών Χαρών
Μεριμνά για την δημιουργία παιδικών χαρών, συντήρηση, περιποίηση και καθαριότητα των παιδικών χαρών, φυλάσσει τις εγκαταστάσεις και αναφέρει τυχόν ελλείψεις και ζημιές για την αντιμετώπιση τους.   Φροντίζει για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων οργάνων προς αποφυγή ατυχημάτων. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών. Εισηγείται για τον κανονισμό και τις […]
Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Πρασίνου
Έχει την ευθύνη των φυτεύσεων και εν γένει της συντήρησης όλων των χώρων και υποδομών πρασίνου. Έχει την ευθύνη της κλάδευσης όλων των  δένδρων των κοινόχρηστων χώρων και των δενδροστοιχιών και θέτει την προτεραιότητα των εργασιών. Μεριμνά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του δικτύου άρδευσης. Έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος […]
Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων
Ασχολείται με την τήρηση και εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων του Δήμου, καθώς και με τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης (καθαριότητα, αστικός εξοπλισμός, δίκτυα, κλπ)  του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων. Συγκεκριμένα : Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις (Κανονισμός Πρασίνου) που εκδίδει η δημοτική αρχή, για την […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης- Συντήρησης Πρασίνου, Παιδικών Χαρών & Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων είναι αρμόδια για τις φυτεύσεις και την συντήρηση όλων των χώρων και υποδομών πρασίνου, την δημιουργία και συντήρηση Παιδικών Χαρών, την τήρηση και εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων για τους  κοινόχρηστους  χώρους, τη μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις