Τεχνική Υπηρεσία

Τμήμα Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων
Περιγραφή Το Τμήμα εισηγείται προς την Δ/νση το ετήσιο Τεχνικό πρόγραμμα, με κύρια όμως ευθύνη επί των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Εισηγείται προς τη Διοίκηση του Δήμου και τον Διευθυντή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος. Σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και το Τμήμα Κατασκευών, παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και εισηγείται για την […]
Τμήμα Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Περιγραφή Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος. Τηλέφωνο: 213 2047295
Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Περιγραφή Το τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης […]
Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
Περιγραφή Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού,  Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ) και κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, […]
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομίας
Περιγραφή Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης)  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες. Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές,  υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμοδιότητες Η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και  τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Είναι αρμόδια  για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις