Τεχνικών

Τμήμα Δόμησης
Περιγραφή Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού. Συντάσσει πράξεις αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.07.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. Συντάσσει – ενημερώνει διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμματα διαμορφωμένης κατάστασης και γενικότερα τα διαγράμματα του σχεδίου πόλης (Σ.Π.). Συντάσσει τοπογραφικά και κτηματολογικά διαγράμματα για τη […]
Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Περιγραφή 3. Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση του Τεχνικού Προγράμματος.Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Τ.Υ. τηρεί πίνακα καταγραφής όλων των εκτελούμενων έργων με τα στοιχεία: χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Α.Π.Ε., συνοπτικούς λογαριασμούς.Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση του Τεχνικού Προγράμματος. Για το […]
Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων
Περιγραφή Εκτελεί εργασίες αποκατάστασης λειτουργικότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των Σχολικών Κτιρίων, των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών), οδοστρώματα, πεζοδρόμια, κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα όμβριων, αρμοδιότητας Δήμου. Εκτελεί εργασίες αποκατάστασης της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, σε στοιχεία οριοθέτησης πεζοδρομίων και υλοποιεί εργασίες καθορισμού θέσεων στάθμευσης και διαγράμμισης οδών και διαβάσεων, υλοποιώντας αποφάσεις της αρμόδιας […]
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Οδοφωτισμού
Περιγραφή Μεριμνά για την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. 73102 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5719/10.12.2021 Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη όλων των […]
Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
Περιγραφή Μεριμνά για την υλοποίηση μελετών και έργων συγκοινωνιακών (ανακατασκευές και διανοίξεις νέων οδών, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κ.λπ.), κτιριακών (κατασκευή, ανακατασκευή και διαμόρφωση νέων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς καιαστικής ανάπλασης και δικτύων υποδομών (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, αποχετευτικό, όμβρια, κ.λπ.). Έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και συντήρησης κάθε είδους πληροφοριακών […]
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Περιγραφή Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου, χρήσεων γης, Γ.Π.Σ. και κατάρτισης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων με την ενσωμάτωση κινήτρων για κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Αρμοδιότητες Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια  για τη μελέτη και εκτέλεση των τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη πραγματοποίησή τους. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.       Είναι αρμόδια επίσης για τη διακίνηση της συνολικής αλληλογραφίας της Υπηρεσίας (τήρηση πρωτοκόλλου – […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις