Νεολαία, Αθλητισμός και Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Τμήμα Αθλητικών Υποδομών
Περιγραφή Το τμήμα είναι αρμόδιο για την κανονική λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων . Τηλέφωνο: 213 2047241
Τμήμα Βιβλιοθηκών και Δια Βίου Μάθησης
Περιγραφή Το τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης και του δημόσιου κέντρου πληροφόρησης, την  εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά για νέους / νέες, για την οικογένεια και όλους τους πολίτες.   Τηλέφωνο: 210 5821574
Τμήμα Πολιτισμού
Περιγραφή Το τμήμα είναι αρμόδιο  για την αποτελεσματική εφαρμογή  του προγράμματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και για την κανονική λειτουργία των πολιτιστικών εγκαταστάσεων. Τηλέφωνο: 213 2047236
Τμήμα Δημοτικού Κολυμβητηρίου
Περιγραφή Το τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος των αθλητικών  εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων υγρού στίβου καθώς και για την κανονική λειτουργία του δημοτικού Κολυμβητηρίου.  Τηλέφωνο: 210 5822240
Τμήμα Αθλητισμού
Περιγραφή Το τμήμα είναι αρμόδιο  για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος των αθλητικών εκδηλώσεων και  δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες: Γραφείο Αθλητικών Υπηρεσιών  Γραφείο Υλοποίησης Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Γραφείο Υγειονομικής Μέριμνας   Τηλέφωνο: 213 2047348
Τμήμα Παιδείας
Περιγραφή Μεριμνά για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών, την φύλαξη και τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων  Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Τηλέφωνο: 213 2047344
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Διεύθυνση Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτιστικών Υπηρεσιών Αρμοδιότητες Είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό και για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων στον Δήμο.  Τηλέφωνο: 213 2047348
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις