Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π. η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου και τα προωθεί στις αρμόδιες για την διεκπεραίωση τους Υπηρεσίες, παρακολουθώντας την διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Ακολούθως, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης. Τηρεί τα […]
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τηλέφωνα : 210 53 24 624 , […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις