Αποφάσεις 5ης ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-

183/2023 : Έγκριση Έκθεσης Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου μας Έτους 2022.