Προκηρύξεις

Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και επιλογής προσωπικού
«Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και επιλογής προσωπικού, καθώς και πίνακες απορριφθέντων, της ΣOX2/2020 Ανακοίνωσης μας» Δείτε παρακάτω τους πίνακες κατάταξης και επιλογής προσωπικού, καθώς και πίνακες απορριφθέντων, της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2020, που αφορά τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων:
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο
Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 30-7-2020 έως και Δευτέρα 10-8-2020. Συνημμένα έγγραφα: 1. Ανακοίνωση ΣME3/2020 2. Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ 3. Παράρτημα ΑΣΕΠ
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»
Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου»
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη «Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού – Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής. Χρήσιμα Έγγραφα
Συνοπτικός Διαγωνισμός Κοινωνικού Εξοπλισμού
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου επαναπροκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για τη «Επέκταση-Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής. Χρήσιμα έγγραφα:
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την Παροχή Ειδικών Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συνδέσεων
Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟIΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής Έγγραφα για υποψήφιους συμμετέχοντες για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την Ομάδα 2 του Διαγωνισμού:
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»
Διακήρυξη για περισυλλογή µε σκοπό την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, που θα περισυλλεχθούν από σηµεία του δήµου
Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020 : Πρόσληψη 14 ατόμων
Υποβολή αιτήσεων: από Σάββατο 11-07-2020 έως και Δευτέρα 20-07-2020.
  • Kατηγορίες