Προκηρύξεις

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου»
Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης υποψηφίων καθώς και πίνακα απορριφθέντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωση μας
Ανάρτηση τελικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, πίνακας απορριφθέντων καθώς και Πρακτικό Εξέτασης Αντιρρήσεων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωσή μας
Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και επιλογής, της ΣME3/2020 Ανακοίνωσής μας
Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Αποτελεσμάτων κατάταξης υποψηφίων καθώς και πίνακα απορριφθέντων, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 14625/20-08-2020 Ανακοίνωσής μας
Υποβολή αντιρρήσεων επί των πινάκων κατάταξης θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά τις ημέρες Παρασκευή 04-09-2020 και Δευτέρα 07-09-2020 στο e-mail grprosopikouhaidari@gmail.com.
Επαναληπτική Διακήρυξη Όρων Διενέργειας Εκποίησης Κινητών Βάσει του ΠΔ. 270/81 για την περισυλλογή εγκαταλελλειμμένων οχημάτων και για την περισυλλογή εγκαταλελλειμμένων οχημάτων και μεταφοράς τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχήµατος Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Χαϊδαρίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»
Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με σαράντα (40) άτομα ΥΕ Καθαριστών/τριών Σχολικών Μονάδων
Υποβολή αιτήσεων: από Παρασκευή 21-08-2020 έως και Τρίτη 25-08-2020
  • Kατηγορίες