Αποφάσεις 8ης τακτικής Συνεδρίασης (96-102), 31/8/2022