Καινοτομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Πόλης

Τμήμα Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. Μεριμνά για την παρακολούθηση […]
Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Μεριμνά για και διασφαλίζει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων δράσεων  που αφορούν στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου όπως αυτή εκφράζεται και εκπορεύεται από την Διοίκηση αυτού για θέματα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αιτήματα και τις ανάγκες των χρηστών και μεριμνά για την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των συστημάτων […]
Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας, & Καινοτομίας
Αναπτύσσει τη στρατηγική που υποστηρίζει την ικανότητα της πόλης να επιβιώνει, να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Μεριμνά για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση υλοποίηση και συνεχή επικαιροποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Διοργανώνει σε συνεργασία με την Επιτροπή Διαβούλευσης τις διαδικασίες δημόσιας Διαβούλευσης επί θεμάτων […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Ο/η προϊστάμενος/νη της Διεύθυνσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. Καθορίζει τις προτεραιότητες ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου έργου. Υπογράφει τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις