Αποφάσεις 18ης έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ -2023-

227/2023 : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ’ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΑΣΣΟΥ».

228/2023 : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 300 ΣΗ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓ.
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ.

229/2023 : Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του
Δήμου: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Χαϊδαρίου”’» με Κωδικό ΟΠΣ 6002629 και
ένταξη στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

230/2023 : Παραχώρηση οχήματος για εξυπηρέτηση αναγκών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου.

231/2023 : Έγκριση 8ης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. Έτους 2023 της επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: η αριθ. 49/2023 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

232/2023 : Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 και της εισηγητικής έκθεσης της
επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ: η αριθ. 50/2023 Aπ. Κ.Ε.Δ.Χ).

233/2023 : Λήψη απόφασης περί επιπλέον χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Δήμο Χαϊδαρίου
για το Έτος 2023. (σχετ.: 51/2023 Απ. ΚΕΔΧ).