Καθαριότητας Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των χρησιμοποιούμενων οχημάτων και εξοπλισμού του Δήμου, την συντήρηση τους, καθώς και την διάθεση τους σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών. Εκδίδει τα ημερήσια δελτία κίνησης, τις εντολές ανεφοδιασμού καυσίμων όλων των οχημάτων της υπηρεσίας. Τηρεί αρχείο όλων των οχημάτων του Δήμου, αρχείο διάθεσης οχημάτων ανά υπηρεσία, αρχείο όλων των […]
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
Καταρτίζει τα προγράμματα αποκομιδής και έχει την ευθύνη της υλοποίησης των σχετικών εργασιών. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορριμμάτων που το αφορούν, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των εργασιών αποκομιδής Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων των δημοτικών και λαϊκών αγορών, των ιδρυμάτων, νοσοκομείων, βιομηχανιών, ξενοδοχείων και λοιπών […]
Τμήμα Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού
Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από τις δράσεις που αναπτύσσει η Διεύθυνση. Σχεδιάζει την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, με βάση την ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων που ισχύει στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε συμφωνία με τον Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό  Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους φορείς λειτουργίας και διαχείρισης […]
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
Η Διεύθυνση Καθαριότητας, & Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων, είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και την ορθή διαχείριση των οχημάτων του Δήμου.       Είναι αρμόδια για την λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση […]
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις