Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών  είναι αρμόδια  για την αποτελεσματική  τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

      Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες, στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

      Έχει επίσης την επίβλεψη της διακίνησης της συνολικής αλληλογραφίας της Υπηρεσίας (τήρηση πρωτοκόλλου – διεκπεραίωση – αρχειοθέτηση), καθώς και των θεμάτων που ανάγονται στο προσωπικό της.

Ο/η  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελεί τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες, όπως αναφέρονται στον Νόμο 4270/14, άρθρο 25.

Τηλέφωνο: 213 20 47 219

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις