Τμήμα Εξόδων και Εκκαθάρισης Δαπανών | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Εξόδων και Εκκαθάρισης Δαπανών

Περιγραφή

  • Έχει την ευθύνη ελέγχου όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που συνοδεύουν τις τιμολογημένες δαπάνες (έργων, υπηρεσιών και προμηθειών) προκειμένου να εκδοθούν τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
  • Μεριμνά για τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών και ενημερώνει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την εξέλιξη αυτών σε μηνιαία βάση.
  • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιλυθούν θέματα που σχετίζονται με την εκκαθάριση οποιασδήποτε δαπάνης.
  • Σε συνεργασία τόσο με το Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών όσο και με το Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης εισηγείται τροποποιήσεις του προϋπολογισμού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  • Σε συνεργασία με το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης εκδίδει χρηματικά εντάλματα απόδοσης κρατήσεων σε μηνιαία βάση καθώς και κάθε χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο. 73094 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5719/10.12.2021
  • ‘Έχει την ευθύνη διαβίβασης όλων των χρηματικών ενταλμάτων στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου.
  • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων συμβάσεων.

Τηλέφωνο : 213 20 47 314

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις