Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Περιγραφή
 • Δίνει κατευθυντήριες οδηγίες και συντονίζει τις προεξάρχουσες Δ/νσεις και παραλαμβάνει από αυτές ολοκληρωμένο αίτημα με τις ενοποιημένες τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά τις προμήθειες ανάδειξης Χορηγητών-Προμηθευτών για τρόφιμα, υγρά καύσιμα, φαρμακευτικό – υγειονομικό υλικό και ειδών παντοπωλείου (υλικά καθαριότητας).
 • Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των υπηρεσιών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και
  υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδιά όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.).
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 • Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδιά κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Συντάσσει όλες τις αποφάσεις, οι οποίες απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος.
 • Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).
 • Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, 73096 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5719/10.12.2021 εξοπλισμός κ.λπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου. Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησής τους. Τηρεί βιβλίο παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και μεριμνά για την ενέργεια
  εκποιήσεως ή καταστροφής των άχρηστων υλικών όλων των υπηρεσιών από τις οριζόμενες επιτροπές, τηρώντας αρχείο στο οποίο φαίνεται τι έχει καταστραφεί και πότε.
 • Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος. Παρακολουθεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, οι συμφωνίες πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης και τα δυναμικά συστήματα αγορών) και τη συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων.
 • Καταρτίζει ηλεκτρονικό Μητρώο συμβάσεων και παρακολουθεί σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες την εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου αυτών, σε σχέση με την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου και ενημερώνει αρμοδίως.
 • Συντάσσει ετήσια απογραφή των καταρτισθέντων συμβάσεων, για ποσά άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, υλοποιημένων και μη, με ειδική αναφορά στο υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο για τις εκκρεμείς συμβάσεις.
 • Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία Αποθήκης, συντάσσει κανονισμό αποθηκών, τηρεί και ενημερώνει τα απαιτούμενα από την σχετική νομοθεσία αρχεία και διαχειριστικά βιβλία και φροντίζει για την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκευμένων υλικών και εκδίδει βεβαιώσεις αποθεμάτων. Διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους και συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες – χρήστες.
 • Μεριμνά για την παραλαβή και διακίνηση του πάσης φύσεως υλικού και παγίων όλων των Υπηρεσιών, τηρώντας αρχείο υλικών ανά υπηρεσία – χρήστη, όπου αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής του υλικού και η ημερομηνία διάθεσης του στην αντίστοιχη Υπηρεσία.
 • Τηρεί την φυσική αποθήκη και διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, όπως γραφική ύλη, έντυπα, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, ιματισμό, καθώς και των υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία και την καθαριότητα των κτιρίων του Δήμου

Τηλέφωνο: 213 20 47 318

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις