Τμήμα Εσόδων | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Εσόδων

Περιγραφή
 • Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.
 • Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.
 • Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
 • Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών.
 • Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων εισπράξεων.
 • Διαβιβάζει τους οριστικούς καταλόγους κατά κατηγορία εσόδων, στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης.
 • Εκδίδει Υπηρεσιακά Βεβαιωτικά Σημειώματα (ΥΒΣ) «Οίκοθεν Βεβαίωση»
 • Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
 • Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.
 • Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων κ.λπ.).
 • Εισηγείται τη σύναψη διενέργειας εμπορικής διαφήμισης σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εισηγείται την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις διενέργειας παράνομης εμπορικής διαφήμισης κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.
 • Συντάσσει όλες τις αποφάσεις, οι οποίες απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος.

Τηλέφωνο: 213 20 47 323

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις