Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης

Περιγραφή
 • Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία, σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και εκδίδει το Ημερήσιο και Μηνιαίο Δελτίο Ταμειακής Κατάστασης.
 • Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των καθημερινών εισπράξεων, των εισπράξεων από τα Περιφερειακά Ταμεία του Δήμου και την επιμέλεια της οργάνωσης, της παράδοσης και της αποστολής τους στην Τράπεζα, μέσω χρηματαποστολών, καθώς και τον έλεγχο και τη συμφωνία των παραδιδόμενων με τα λογιστικά βιβλία.
 • Επιμελείται της είσπραξης των πάσης φύσεως Τακτικών και Εκτάκτων Εσόδων του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.), Σ.Α.Τ.Α., ειδικά επενδυτικά προγράμματα, Δ.Ε.Η. κ.λπ., εκτός αυτών που εισπράττει το Τμήμα Εσόδων.
 • Επιμελείται της έρευνας ανεύρεσης οφειλετών.
 • Φροντίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. Προωθεί τις εντολές κατασχέσεων προς τους δικαστικούς επιμελητές. Ορίζει και παρακολουθεί τα προγράμματα πλειστηριασμού και κατασχέσεων. Παρακολουθεί τη διεξαγωγή υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά μέσω της Νομικής Υπηρεσίας και αποστέλλει νομικώς τεκμηριωμένη άποψη της Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διορθώσεων, αναστολών και ανακοπών.
 • Συντάσσει την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή και την αίτηση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαστικούς επιμελητές.
 • Συντάσσει τις εκθέσεις εντολών κατασχέσεων και προγραμμάτων.
 • Παρακολουθεί και εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές πληρωμές.
 • Μεριμνά για την παραλαβή και επεξεργασία των Χρηματικών Ενταλμάτων Μισθοδοσίας και πάσης ιδίας φύσεως αμοιβών, καθώς και την οργάνωση και επιμέλεια της πληρωμής τους, σε συνεργασία και συναρμοδιότητα με το Τμήμα Μισθοδοσίας.
 • Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και της διενέργειας των πληρωμών των Χρηματικών Ενταλμάτων και της υπογραφής της πράξης εξόφλησής τους.
 • Επιμελείται της απόδοσης των πάσης φύσεως κρατήσεων και φόρων υπέρ τρίτων, σε συνεργασία και συναρμοδιότητα με το Λογιστήριο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και σε συνεργασία με το Γραφείο Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης το οποίο έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα του προσδιορισμού των κρατήσεων μισθοδοσίας.
 • Έχει την ευθύνη απόδοσης στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
 • Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων και την πληρωμή τους.
 • Ελέγχει τη νομιμοποίηση των δικαιολογητικών για την πληρωμή των δικαιούχων των Χρηματικών Ενταλμάτων, εκτός αυτών της μισθοδοσίας.
 • Τηρεί αρχεία των πληρωθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Εισηγείται την έκδοση των Τακτοποιητικών/Συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Μεριμνά για την παρακολούθηση των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών (δεσμευμένων ή μη) και των λογαριασμών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 • Παρακολουθεί/Διαχειρίζεται ειδικά θέματα (κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, Επενδυτικά/Αναπτυξιακά (ΕΣΠΑ)/Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα κ.λπ.).
 • Έχει την ευθύνη καταχώρισης των στοιχείων κατασχέσεων (εξαιρουμένων αυτών της μισθοδοσίας) και εκχωρήσεων στα τηρούμενα Μητρώα.
 • Έχει την ευθύνη παραγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π. Ο.Δ.Ε.) στοιχείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των σχετικών εκδιδόμενων Χρηματικών Ενταλμάτων (με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς).
 • Καταγράφει τις ταμειακές ανάγκες των Δημοτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό και συντονισμό της επιχορήγησης τους.
 • Εκδίδει Εγγυητικές Επιστολές και τηρεί το αρχείο των παραδιδόμενων κατά τα παρελθόντα έτη στο Δήμο Εγγυητικών Επιστολών.
 • Συντάσσει τις οικονομικές μελέτες για την ανάγκη σύναψης δανείων, είναι υπεύθυνο για την εκτίμηση και παρακολούθηση των δανειακών συμβάσεων του Δήμου, βάσει των τρεχουσών μακροοικονομικών δεδομένων, με σκοπό τον ακριβέστερο προσδιορισμό τόκων και χρεολυσίων, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση και μεριμνά για την εξυπηρέτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανειακών συμβάσεων του Δήμου.
 • Διενεργεί τη μελέτη και την εκπόνηση των ταμειακών προγραμμάτων ροής, ως και του σχετικού χρονολογίου, για την εξέλιξη των εισπράξεων-πληρωμών και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την παροχή αυτών σε φορείς και υπηρεσίες, καθώς και τη δημιουργία οικονομικών εκθέσεων.
 • Διενεργεί τη νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου σε Πιστωτικά Ιδρύματα.
 • Διαμορφώνει ειδικές συμβάσεις με τράπεζες και φορείς, που αφορούν σε πληρωμές οφειλών δημοτών, μισθοδοσίας, πληρωμές Δήμου προς τρίτους.

Τηλέφωνο: 213 20 47 312

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις