Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Περιγραφή

επιχειρήσεις/δραστηριότητες:

 • Στους παιδότοπους.
 • Καταστήματα παροχής υπηρεσιών αμιγώς internet.
 • Κέντρα διασκέδασης.
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (λούνα Παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, ψυχαγωγικά πάρκα, drive in, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, συναυλιών, κ.λπ.).
 • Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια (παιγνιόχαρτα σε διασκευασμένα τραπέζια).
 • Καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς (σκύλους, γάτες, ωδικά παραδείσια πτηνά).
 • Εγκατάσταση οικήματος για άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
 • Καταστήματα εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
 • Για τη συμμετοχή σε Κυριακάτικες αγορές και υπαίθριων Χριστουγεννιάτικων αγορών.
 • Άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού.
 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου.
 • Θρησκευτικά πανηγύρια.
 • Ασκήσεως επαγγέλματος στους κουρείς, κομμωτές, τεχνίτες περιποίησης άκρων.
 • Υπαιθρίου εμπορίου.
 • Παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής.
 • Ωδεία και Μουσικές σχολές.
 • Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.
 • Ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων και την κατάθεση των νόμιμων δικαιολογητικών υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες.
 • Εισηγείται την λήψη μέτρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων, κ.λπ.
 • Τηρεί τα αρχεία και κάθε είδους έγγραφα και δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

 • Επίσης ασκεί και τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
 • Εισηγείται τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακαποθηκών.
 • Εισηγείται τον καθορισμό των χώρων και των όρων των υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων (χάραξη Θρησκευτικών πανηγυριών, καθορισμός θέσεων και προϋποθέσεων).
 • Εισηγείται την επιβολή προστίμων για τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, την επιβολή διοικητικών ποινών σύμφωνα με το π.δ. 180/1979, σφραγίσεις κ.λπ.
 • Ελέγχει τα στοιχεία των γνωστοποιήσεων αδειών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και τα αποστέλλει στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Α.Τ. Χαϊδαρίου, Υγειονομική Υπηρεσία, Πολεοδομία και Πυροσβεστική).
 • Εισηγείται τη χορήγηση παρατάσεων ωραρίου λειτουργίας μουσικής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εκδίδει τις σχετικές άδειες.
 • Σφραγίζει τα βιβλία αναφοράς καπνίσματος του ν. 3868/2010.
 • Εισηγείται την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την μουσική στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Εισηγείται την επιβολή προστίμων στις μηνύσεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16228/2017 κοινή υπουργική απόφαση.
 • Αποστέλλει τυχόν παράπονα, μηνύσεις, κ.λπ. που αφορούν την λειτουργία των λαϊκών αγορών, στο Ταμείο Τεύχος B’ 5719/10.12.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73097 Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας που είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους.
 • Τηρεί τα αρχεία και κάθε είδους έγγραφα και δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Τηλέφωνο: 213 20 47 248

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις