Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης

Περιγραφή
 • Συντάσσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
 • Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εισηγείται την αναμόρφωση αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων και χορήγηση συμπληρωματικών εκτάκτων πιστώσεων.
 • Τηρεί το βιβλίο «Μητρώο Δεσμεύσεων» σε συνεργασία με το τμήμα λογιστηρίου, το βιβλίο «Αναλαμβανόμενων Υποχρεώσεων» και το βιβλίο «Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής».
 • Καταρτίζει και παρακολουθεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή, την τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με τα Άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014.
 • Προβαίνει στις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη κατάρτισης του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη της σύνταξης Βεβαίωσης της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 80/2016 και καταχώρισης των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 • Έχει την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και της σύνταξης της σχετικής βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσού διάθεσης της πίστωσης.
 • Έχει την ευθύνη της κατάρτισης του σχεδίου βεβαίωσης όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων του δήμου που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, για την ύπαρξη ή μη της απαιτούμενης πίστωσης στον εκτελούμενο προϋπολογισμό.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των εξελίξεων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού εξόδων και παροχής πληροφοριών στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, σχετικά με τα αρμόδιά υπόλοιπα των πιστώσεων.
 • Έχει την ευθύνη της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε συνεργασία με το τμήμα Εξόδων και Εκκαθάρισης Δαπανών (Λογιστήριο).

Τηλέφωνο: 213 20 47 314

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις