Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού

Περιγραφή

3. Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση του Τεχνικού Προγράμματος.Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Τ.Υ. τηρεί πίνακα καταγραφής όλων των εκτελούμενων έργων με τα στοιχεία: χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Α.Π.Ε., συνοπτικούς λογαριασμούς.Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση του Τεχνικού Προγράμματος. Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Τ.Υ. τηρεί πίνακα καταγραφής όλων των εκτελούμενων έργων με τα στοιχεία: χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Α.Π.Ε., συνοπτικούς λογαριασμούς

4. Μεριμνά για διερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξασφάλισης οικονομικών πόρων του Δήμου και για χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (Περιφερειακά ή τομεακά Προγράμματα, από Εθνικά ή Κοινοτικά κονδύλια) όσον αφορά τα τεχνικά έργα και έχει την ευθύνη της κατάρτισης αιτήσεων ένταξης.

5. Έχει την ευθύνη για τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου, σε συνεργασία και με το ΚΑ.Π.Ε., με στόχους την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου με τον περιορισμό της έκλυσης αερίων θερμοκηπίου, την μείωση των επιπτώσεων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, στο μέτρο που αναλογεί στον Δήμο.

6. Μεριμνά για την περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

7. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης και χρηματοδότησης τεχνικών έργων, εισηγείται την τροποποίηση του φυσικού ή/και οικονομικού τους αντικειμένου και μεριμνά για την ανταλλαγή εγγράφων, υποβολή λογαριασμών και λοιπών δικαιολογητικών, Α.Π.Ε. και άλλων τροποιητικών στοιχείων του έργου, με τον φορέα χρηματοδότησης αλλά και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις χρηματοδοτήσεις έργων και παρεμβάσεις
του Δήμου.

8. Συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης μελετών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του και εισηγείται την έγκριση των όρων. Φροντίζει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών διαγωνισμών, κατά το μέρος που αφορά σε αρμοδιότητες ή ενέργειές του.

9. Εισηγείται προς τον Διευθυντή της Τ.Υ. θέματα που αφορούν τη χορήγηση αδειών, τομής οδοστρωμάτων και από Εταιρείες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.

10. Έχει την ευθύνη επικοινωνίας και συντονισμού ενεργειών στο επίπεδο υλοποίησης έργων με Κεντρικές Υπηρεσίες (Αποκεντρωμένη, Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λπ.).

11. Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του

Τηλέφωνο: 213 20 47 287

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις