Τμήμα Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων

Περιγραφή

Το Τμήμα εισηγείται προς την Δ/νση το ετήσιο Τεχνικό πρόγραμμα, με κύρια όμως ευθύνη επί των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Εισηγείται προς τη Διοίκηση του Δήμου και τον Διευθυντή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και το Τμήμα Κατασκευών, παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και εισηγείται για την τροποποίηση προς τον Διευθυντή της Τ.Υ. και προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ενταγμένου έργου.

Τηλέφωνο: 213 2047287

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις