Τμήμα Δόμησης

Περιγραφή

 • Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού.
 • Συντάσσει πράξεις αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.07.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
 • Συντάσσει – ενημερώνει διαγράμματα εφαρμογής και διαγράμματα διαμορφωμένης κατάστασης και γενικότερα τα διαγράμματα του σχεδίου πόλης (Σ.Π.).
 • Συντάσσει τοπογραφικά και κτηματολογικά διαγράμματα για τη σύνταξη πράξεων προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.
 • Χορηγεί τις εγκρίσεις δόμησης μετά από τον έλεγχο των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών.
 • Ελέγχει τον αριθμό Μητρώου των μελετητών μηχανικών.
 • Διατυπώνει με αιτιολογία παρατηρήσεις και ελλείψεις ή λάθη στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και διαγράμματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Γνωστοποιεί και καλεί τους ιδιοκτήτες και μηχανικούς για συμπληρώσεις ή διορθώσεις.
 • Επιστρέφει τις αιτήσεις, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Τεύχος B’ 5719/10.12.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73099
 • Αναρτά τις εγκρίσεις και τις άδειες δόμησης στο διαδίκτυο (παρ. 5 άρθρου 5 του ν. 3861/2010 – Α’ 112).
 • Αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς (π.χ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, Υ.Π.Ε.ΚΑ., κ.λπ.) τα στοιχεία και διαγράμματα, τις εγκρίσεις και άδειες δόμησης, όπως ορίζονται από τις διαδικασίες και την αντίστοιχη περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εκδίδει τις άδειες δόμησης μετά από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και του ελέγχου όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Αναθεωρεί τις εγκρίσεις δόμησης σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης δικαιολογητικών στοιχείων ή διαγραμμάτων.
 • Αναθεωρεί τις άδειες δόμησης για παράταση ισχύος μετά από αυτοψία.
 • Αναθεωρεί την άδεια δόμησης κατά το χρόνο ισχύος της σε κάθε περίπτωση αλλαγής ή παραίτησης επιβλέποντος μηχανικού κατόπιν σχετικής αίτησης.
 • Εκτελεί τις προβλεπόμενες αυτοψίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαβιβάζει το φάκελο της μελέτης στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).
 • Ενημερώνει τους φακέλους των αδειών δόμησης κατά το χρόνο ισχύος τους.
 • Υποβάλλει τα αναθεωρούμενα ή μεταβαλλόμενα στοιχεία των αναθεωρούμενων αδειών δόμησης στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. Η.Μ.Ε, Ταυτότητα Κτηρίου, κ.λπ.).
 • Ελέγχει τα στοιχεία και τις μελέτες μετά την έκδοση σχετικού πορίσματος από τον Ελεγκτή Δόμησης.
 • Τηρεί τις προθεσμίες που ορίζονται για κάθε διαδικασία.
 • Τηρεί τη διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα μηχανικού σε περίπτωση αποχής του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Εκδίδει τις εγκρίσεις εγκαταστάσεων κεραιών σταθμών στην ξηρά (κεραίες κινητής τηλεφωνίας).
 • Εκδίδει τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Εκδίδει αποφάσεις ανάκλησης εγκρίσεων και αδειών δόμησης, όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
 • Ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού για τη χορήγηση εγκρίσεων δόμησης (στοιχείο γγ της παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 4030/2011 – Α’ 249), ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών για την έκδοση αδειών δόμησης (στοιχείο ιδ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου), αναθεωρήσεων αδειών δόμησης κ.τ.λ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβών και κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας και αντικατάστασης επιβλέποντος μηχανικού.
 • Ελέγχει όλες τις μελέτες και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης στην περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών ή και σε όποια περίπτωση προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Παραλαμβάνει τις προσφυγές κατά πράξεων ή παραλήψεων υπαλλήλων του εν λόγω Τμήματος που αφορούν θέματα δόμησης.
 • Διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων που αφορούν στις προσφυγές κ.τ.λ. στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) για έκδοση απόφασης.
 • Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας σύννομης έγκρισης και έκδοσης της άδειας δόμησης.
 • Αρμοδιότητες θεμάτων ελέγχου τοπογραφικού άδειας δόμησης:
 • Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα για την τήρηση των προδιαγραφών και της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας (π.χ. έλεγχος ρυμοτομικών γραμμών (Ρ.Γ.) και οικοδομικών γραμμών (Ο.Γ.), αρτιότητα. κατατμήσεις, οικοδομησιμότητα, όροι δόμησης, χρήσεις γης κ.τ.λ.).
 • Διατυπώνει με αιτιολογία παρατηρήσεις και ελλείψεις ή λάθη στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και διαγράμματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Γνωστοποιεί και καλεί τους ιδιοκτήτες και μηχανικούς για συμπληρώσεις ή διορθώσεις.
 • Συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχων των αδειών, όπου απαιτείται για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος (π.χ. τοπογραφικού διαγράμματος, διαγράμματος κάλυψης,
  υψομέτρων, κ.τ.λ.).
 • Χορηγεί στοιχεία διαγραμμάτων εφαρμογής, τεχνικών εκθέσεων, διαταγμάτων κ.λπ. για την ορθή εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, ρεμάτων κ.τ.λ.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις χρήσεων γης και όρων δόμησης.
 • Μεριμνά για την άσκηση σχετικών ενεργειών προς αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Ελεγκτής Δόμησης) για διακοπή και συνέχιση οικοδομικών εργασιών για λόγους που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό προσωρινών οριογραμμών ρέματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • Αρμοδιότητες θεμάτων προστίμων αυθαιρέτων:
 • Ενημερώνεται για κάθε στάδιο ελέγχου της οικοδομής μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία: 1) για τον ορισμό της ημερομηνίας ελέγχου από τους Ελεγκτές Δόμησης, 2) για παραβάσεις των οικοδομικών εργασιών από τον Γενικό Επιβλέποντα ή Επιβλέποντα Μηχανικό, ανά περίπτωση.
 • Ενημερώνει ηλεκτρονικά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ.) του Υ.Π.Ε.ΚΑ. για κάθε στάδιο της οικοδομής για τον ορισμό ημερομηνίας ελέγχων.
 • Παραλαμβάνει τα πορίσματα των Ελεγκτών Δόμησης και διαβιβάζει τα αντίγραφα στην Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ.
 • Επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.
 • Ενημερώνει τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό για τη συνέχιση των εργασιών εφόσον δεν διαπιστωθούν παραβάσεις.
 • Αποστέλλει αντίγραφο της πράξης κύρωσης ή του προστίμου με επισυναπτόμενο το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης στον κύριο του έργου και στον επιβλέποντα μηχανικό και στην αρμόδιά αστυνομική αρχή.
 • Μεριμνά για την τοιχοκόλληση των εκθέσεων στο Δημοτικό Κατάστημα αυθημερόν.
  73100 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5719/10.12.2021
 • Εκδίδει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) μετά την τελευταία αυτοψία των επιβλεπόντων μηχανικών και ενημερώνει ηλεκτρονικά την αρμόδιά υπηρεσία του Υ.Π.Ε.ΚΑ. και τον κύριο του έργου για τυχόν αντιρρήσεις.
 • Εκδίδει τις βεβαιώσεις για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Παραλαμβάνει τις προσφυγές κατά των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης, της επιβολής προστίμων και των πράξεων ή παραλήψεων των οργάνων της Υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένα με θέματα δόμησης.
 • Διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων που αφορούν στις προσφυγές κ.λπ. στο αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. για έκδοση απόφασης.
 • Αποστέλλει τα πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών εντός των προθεσμιών στην αρμόδιά Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.
 • Αποστέλλει αντίγραφα των σχετικών πράξεων στον Πρόεδρο του αρμόδιου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.
 • Εφαρμόζει τις διατάξεις του π.δ. 13/22-04-1929 περί κατεδαφίσεων επικίνδυνων οικοδομών.
 • Εκδίδει τις αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση μικρών παραβάσεων (Β’ 372/2004) και επιβάλλει εφάπαξ πρόστιμα.
 • Διαβιβάζει τα οριστικώς κριθέντα ως κατεδαφιστέα κτίσματα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
 • Επαναβεβαιώνει τα πρόστιμα διατήρησης παλαιών αυθαιρέτων.

 • Αρμοδιότητες Ελέγχου Κατασκευών:
 • Προγραμματίζει τη διενέργεια αυτοψιών αυθαιρέτων.
 • Συντάσσει εκθέσεις αυθαιρέτων και κοινοποιεί αυτές.
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει εμπρόθεσμα τις υποβαλλόμενες ενστάσεις.
 • Βεβαιώνει πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και επαναβεβαιώνει πρόστιμα διατήρησης.
 • Διενεργεί σε α’ και β’ βαθμό αυτοψίες επικινδύνων και συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
 • Αποστέλλει απαντήσεις σε αιτήσεις-καταγγελίες (π.χ. διακοπή οικοδομικών εργασιών, καθορισμός αυτοψίας, προθεσμίες καθαίρεσης, κ.τ.λ.).
 • Ελέγχει φακέλους, συντάσσει εισηγήσεις και τηρεί αρχείο με βάση τους νόμους: 410/1968, 720/1977 και 1337/1983.
 • Διενεργεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 3843/2010 (Α’ 62), όπως π.χ. πληρότητα φακέλων, υπολογισμός προστίμων, ταχυδρομική αποστολή εισφορών, περαίωση διαδικασίας, αρχειοθέτηση φακέλων αυθαιρέτων κ.τ.λ.
 • Εξυπηρετεί τους πολίτες (προφορικώς και εγγράφως) επί πολεοδομικών θεμάτων.
 • Αλληλογραφεί με άλλες υπηρεσίες (π.χ. Υ.Π.Ε.ΚΑ.,Περιφέρεια, Συνήγορο του Πολίτη, Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης κ.τ.λ.).
 • Χορηγεί βεβαιώσεις για τη σύνδεση οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφέλειας κατόπιν αυτοψίας ή χωρίς αυτοψία.
 • Εισηγείται προς τον Σ.Χ.Ο.Π. του ν. 1512/1985 και υποστηρίζει γραμματειακά τη σχετική αλληλογραφία.
 • Φροντίζει για την τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυθαιρέτων και επικινδύνων.
 • Φροντίζει για την αναφορά στην εισαγγελία των αξιοποίνων, σχετιζόμενων με τις κατασκευές, πράξεων.
 • Ενημερώνει το Ι.Κ.Α. για τις αυθαίρετες κατασκευές.
 • Αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στο Διοικητικό Εφετείο, κατόπιν αιτήσεων ακυρώσεως.
 • Φροντίζει τη διαδικασία σφράγισης ακινήτων λόγω μη επιτρεπόμενης χρήσης.
 • Φροντίζει για τη χορήγηση αντιγράφων.
 • Φροντίζει για τη γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Π.Α.Ε. και της Επιτροπής Αυθαιρέτων μετά της σχετικής αλληλογραφίας.
 • Συντάσσει πίνακες κατεδαφισθέντων και αποστέλλει το ιστορικό των κατεδαφισθέντων στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Φροντίζει για τη σύνταξη συγκεντρωτικών πινάκων προστίμων και τη σύνταξη ετήσιων πεπραγμένων.
 • Συγκροτεί την Τριμελή Επιτροπή Επικινδύνων.
 • Προχωρά στην έκδοση προστίμων με βάση: το άρθρο 22 του ΓΟΚ 1985 και τα άρθρα 8, 9 του ν. 1512/1985.
 • Επίσης το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Δόμησης πρέπει να:
 • Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
 • Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και ενημέρωσης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
 • Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους νόμους, Προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους- οδηγίες.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.
 • Στο εν λόγω Τμήμα συστήνεται Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης το οποίο είναι ανεξάρτητο από το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης
  και το οποίο:
 • Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών και διεκπεραιώνει κάθε διοικητική και γραμματειακή εργασία για τις ανάγκες του Τμήματος [π.χ. τήρηση ξεχωριστού ειδικού πρωτοκόλλου εφόσον προβλέπεται, παραλαβή εγγράφων από το γενικό πρωτόκολλο του
  Δήμου, διακίνηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) κ.τ.λ.].
 • Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος.
 • Τηρεί τα αντίστοιχα αρχεία, αρμοδιότητας του Τμήματος, χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής και τεχνικών εκθέσεων, Ζ.Ο.Ε., Ζ.Ε.Α., ειδικών διαταγμάτων κ.τ.λ., καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων και των
  Τεύχος B’ 5719/10.12.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73101 αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών, υπουργείων κ.τ.λ.
 • Κυκλοφοριακές Αρμοδιότητες:
 • Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.
 • Μεριμνά για την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση των οδών στα όρια του Δήμου.
 • Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων, απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους και προσδιορίζει τον χώρο για τις ειδικές θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης.
 • Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.
 • Χορηγεί άδειες επισκευής πεζοδρομίων και υποβάθμισης κρασπέδων για την είσοδο – έξοδο σε νόμιμους χώρους στάθμευσης σε ιδιώτες.
 • Χορηγεί άδειες εισόδου – εξόδου και άδειες κυκλοφοριακής σύνδεσης.
Υπηρεσίες-Διευθύνσεις