Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Οδοφωτισμού

Περιγραφή
  • Μεριμνά για την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. 73102 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5719/10.12.2021
  • Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και των προμηθειών με συναφές τεχνικό αντικείμενο. Ενημερώνει το ειδικό βιβλίο έργων που τηρείται στο Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Έργων.
  • Διαβιβάζει τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες στο Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Έργων που προετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης.
  • Εκτελεί τα με αυτεπιστασία έργα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Ελέγχει και επιβλέπει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της αυτεπιστασίας ή δημοπρατημένων έργων.
  • Υποστηρίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) και επιμελείται τον εορταστικό στολισμό αλλά και τον στολισμό της πόλης σε Εθνικές Εορτές.
  • Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών αρμοδιότητάς του, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους, μέσω του Τμήματος Επικοινωνίας Πολιτών.
  • Ρυθμίζει κάθε θέμα, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων και συναφών εγκαταστάσεων

Τηλέφωνο: 213 20 47 292

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις