Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Περιγραφή
  • Μεριμνά για την υλοποίηση μελετών και έργων συγκοινωνιακών (ανακατασκευές και διανοίξεις νέων οδών, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κ.λπ.), κτιριακών (κατασκευή, ανακατασκευή και διαμόρφωση νέων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και
    αστικής ανάπλασης και δικτύων υποδομών (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, αποχετευτικό, όμβρια, κ.λπ.).
  • Έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και συντήρησης κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.).
  1. Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  2. Εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών αρμοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής έργων).
  3. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών, ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών και μεριμνά για την παραλαβή των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
  4. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κ.λπ.) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
  5. Τηρεί έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο για το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.

Τηλέφωνο: 213 20 47 279

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις