Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Στρατηγικός Σχεδιασμός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων

Αρμοδιότητες

Έχει την ευθύνη για την καταγραφή της ποιότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου, για την συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και για τη λειτουργία των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου


Τηλέφωνο: 213 2047272

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις