Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

Περιγραφή
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου, χρήσεων γης, Γ.Π.Σ. και κατάρτισης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων με την ενσωμάτωση κινήτρων για κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις και για τις αρμοδιότητες του Τμήματος.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία, καταγράφει και τεκμηριώνει τις αδυναμίες του δομημένου χώρου της πόλης που έχουν σχέση με το ρυθμιστικό-πολεοδομικό, ρυμοτομικό-οικιστικό σχεδιασμό, χρήσεις γης, κτηματολόγιο κ.λπ.
 • Εκπονεί και εισηγείται για ανάθεση μελετών που αφορούν την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη της πόλης.
 • Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124).
 • Παρακολουθεί την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας και Καινοτομίας.
  Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο
   έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
  • Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών
   εκτελεστών πράξεων που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
  • Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο
   έδαφος, κατ’ άρθρο 115 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.).
  • Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155
   Κ.Β.Π.Ν.
  • Τη σύνταξη-ενημέρωση διαγραμμάτων εφαρμογής
   και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης και γενικότερα των διαγραμμάτων του σχεδίου πόλης (Σ.Π.).
  • Τη σύνταξη-ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων ακινήτων του Δήμου.
  • Τη σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών διαγραμμάτων για τη σύνταξη πράξεων προσκύρωσης και
   αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.
  • Τη σύνταξη και εφαρμογή υψομετρικών μελετών.
  • Τη βεβαίωση της οριστικής στάθμης του κρασπέδου
   (βεβαίωση υψομέτρου) στο τοπογραφικό διάγραμμα.
  • Τη χάραξη οδών και γενικότερα την τοπογραφική
   υποστήριξη των έργων και των υπηρεσιών του Δήμου.
  • Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών
   Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
  • Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων εφαρμογής.
  • Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής (Π.Ε.) του άρθρου
   12 του ν. 1337/1983 (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε.,
   Διορθωτική Π.Ε., οικοδομησιμότητες πριν τη σύνταξη
   73098 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5719/10.12.2021
   Πράξεων Εφαρμογής κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων και
   όλων των προβλεπομένων διαδικασιών.
  • Την επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρισης των Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του ν. 1337/1983, σε
   Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο.
  • Τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 1 του π.δ. 5/1986
   (Α’ 2) για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την
   εισφορά σε χρήμα.
  • Τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων των εισφορών
   σε γη και χρήμα.
 • Συνεργάζεται με αντίστοιχου αντικειμένου Περιφερειακές, Κεντρικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Κτηματολόγιο, κ.λπ. αρμόδιους φορείς για την από κοινού ρύθμιση θεμάτων πολεοδομικού, αστικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων.
 • Συνεργάζεται με αντίστοιχου αντικειμένου Περιφερειακές, Κεντρικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Κτηματολόγιο, κ.λπ. αρμόδιους φορείς για τις απαιτούμενες εγκρίσεις
  και αποφάσεις θεμάτων πολεοδομικών εφαρμογών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Συμμετέχει στις αντίστοιχες Επιτροπές που σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και με θέματα σχετικά με την Γεωγραφική Πληροφορία διαδικτυακών εφαρμογών.
 • Παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες που σχετίζονται με το σχέδιο πόλης και γενικά την πολεοδομική ανάπτυξη αυτής και χορηγεί βεβαιώσεις για τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
 • Επιβάλλει την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, υλοποιεί τις πράξεις αναλογισμού, προσκυρώσεων, απαλλοτριώσεων, κ.λπ.
 • Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων κατά την κείμενη νομοθεσία.
 • Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον καθορισμό των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, στην παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
  Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών και την αρίθμηση ακινήτων.
 • Τηρεί τα αντίστοιχα αρχεία, αρμοδιότητας του Τμήματος, χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, διορθωτικών πράξεων, οικοδομησιμοτήτων, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, βεβαιώσεων, χρηματικών
  καταλόγων κ.τ.λ., καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών, υπουργείων κ.τ.λ.
 • Μεριμνά για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης ακινήτων (συγκέντρωση στοιχείων εμπλεκομένων στην απαλλοτρίωση για καθορισμό τιμής μονάδος κ.τ.λ.).
 • Μεριμνά για την προσκύρωση μικρών εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου σε παρόδιες ιδιοκτησίες (συγκέντρωση στοιχείων τρίτων, εκτιμητική επιτροπή, σύνταξη συμβολαίων κ.τ.λ.).
 • Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης ή κυριότητας ακινήτων του Δημοσίου προς το Δήμο.
 • Τηρεί το σχετικό με τις ανωτέρω αρμοδιότητες αρχείο φακέλων.
 • Συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου, την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών, τις Δ.Ο.Υ. και το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων (αντικειμενική και αγοραία-εμπορική αξία).

 • Αρμοδιότητες θεμάτων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) και κτηματολογίου
 • Καταχωρεί στη βάση δεδομένων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία μια αξιόπιστης και πολυθεματικής βάσης δεδομένων, έτοιμης προς χρήση, (π.χ. πολεοδομικά στοιχεία της δομημένης, αδόμητης έκτασης και δασικής περιοχής του Δήμου, κυκλοφοριακά, έργα υποδομής, ακίνητη περιουσία, οικονομικά στοιχεία, στατιστικά πληθυσμιακά στοιχεία του Δήμου,
  κ.τ.λ.).- Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν υπεύθυνα και έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη συμπλήρωση της βάσης δεδομένων, ώστε να είναι πάντα επικαιροποιημένη.
 • Αξιοποιεί τα γεωχωρικά δεδομένα και συμβάλλει στον αξιόπιστο χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό δράσεων του Δήμου (π.χ. έργων, μελετών κ.λπ.).
 • Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και συντάσσει σχετικά για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματα.
 • Καταρτίζει, για κάθε ακίνητο του Δήμου, φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, κτηματολογικές εγγραφές, αποσπάσματα, διαγράμματα κ.τ.λ.
 • Καταρτίζει πλήρες δημοτικό κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Φροντίζει για την εγγραφή όλων των ακινήτων του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τηλέφωνο: 213 20 47 286

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις