Τμήμα Πολιτισμού

Προσωρινή Δ/νση: 4ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πλουμπίδη 24

Προσωρινή Δ/νση: 4ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πλουμπίδη 24

 • Το τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων και για την κανονική λειτουργία των πολιτιστικών εγκαταστάσεων.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 • Μεριμνά για τη σωστή συντήρηση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους.
 • Καταρτίζει, εισηγείται, οργανώνει και υλοποιεί σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τοπικούς και κεντρικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού το πρόγραμμα των πολιτιστικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των δημοτών.
 • Έχει την ευθύνη της επεξεργασίας της προετοιμασίας των ανωτέρω εκδηλώσεων από την έρευνα για την εξεύρεση των κατάλληλων συντελεστών (π.χ. μουσικά συγκροτήματα, θίασοι κ.λπ.) μέχρι της διαπραγμάτευσης και της εισήγησης των όρων των σχετικών συμβάσεων προς τα αρμόδιά όργανα του Δήμου.
 • Μεριμνά για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση κάθε είδους προμηθειών και τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού της ολοκλήρωσης των ανωτέρω εκδηλώσεων μέχρι και της ολοκλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τους συντελεστές τους.
 • Σχεδιάζει, συντάσσει, εισηγείται, παρακολουθεί, υλοποιεί και αξιολογεί Πολιτιστικά προγράμματα καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης για όλους τους πολίτες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
 • Συντάσσει και εισηγείται τα ωρολόγια προγράμματα του προσωπικού (δάσκαλοι, εκπαιδευτές κ.λπ.), συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας και απασχόλησης, συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία και τα αποστέλλει στη αρμόδιά Διεύθυνση του Δήμου για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής μελών στα διάφορα Πολιτιστικά
  προγράμματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του Τμήματος και τηρεί τα σχετικά αρχεία.
 • Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως και ενημερώνει τους χρήστες των Προγραμμάτων που καθυστερούν την πληρωμή των οικονομικών τους συμμετοχών.
 • Φροντίζει για την δημιουργία τμημάτων και την διδασκαλία παραδοσιακών ελληνικών χορών, κλασσικού μπαλέτου, σύγχρονου χορού και ρυθμικής γυμναστικής, έχει την ευθύνη της διδασκαλίας της θεατρική τέχνης (υποκριτική, θεατρολογία), της τέχνης του κινηματογράφου και της φωτογραφίας.
 • Διοργανώνει θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις.
 • Φροντίζει για την δημιουργία τμημάτων και την παράδοση μαθημάτων ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, κοσμητικής κ.ά. εικαστικών τεχνών, την διδασκαλία υφαντικής, σκηνογραφίας ενδυματολογίας, γραφικών τεχνών, τέχνης βιβλίου, ψηφιδωτά, μικτά υλικά, αγιογραφίας, μαρμαροτεχνίας, κεραμικής, ξυλογλυπτικής και λοιπών τεχνών.
 • Μεριμνά για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τμημάτων μουσικής παιδείας (θεωρία μουσικής, εκμάθηση διαφόρων μουσικών οργάνων, μονωδία, βυζαντινή μουσική κ.λπ.), διοργανώνει δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προάγουν τη μουσική εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Παρακολουθεί τις επιδόσεις των σπουδαστών και ενημερώνει τους γονείς για την πορεία τους.
 • Μεριμνά για τη διοργάνωση σχετικών εκθέσεων, με τα έργα των μαθητών.
 • Μεριμνά για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει, διατηρεί, προβάλει και αναδεικνύει την τοπική ιστορία, τον τοπικό τύπο, το τοπικό ιστορικό αρχείο με το τοπικό δημοτικό αρχείο και τις ειδικές συλλογές.
 • Ασχολείται με την έρευνα και συγκέντρωση βιβλιακού και άλλου υλικού, τα έργα τέχνης, τα κειμήλια και άλλα αντικείμενα άυλα και υλικά, αποδείξεις της τοπικής ζωής, των ηθών και των εθίμων, τη πόλης και της μείζονος περιοχής της, από απόψεως ιστορικής, αρχαιολογικής, φιλολογικής, αρχιτεκτονικής, κοινωνικοοικονομικής κ.λπ.
 • Εμπλουτίζει την αρχειακή συλλογή με την αγορά ή την αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και ομοιότυπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε διάφορους φορείς.
 • Εκδίδει δημοσιεύματα που εξυπηρετούν την γνώση των ιστορικών πηγών της τοπικής κοινωνίας.
 • Συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς.
 • Οργανώνει την έκθεση των αρχείων σε κατάλληλους χώρους και την προβολή τους για την προσέγγιση επισκεπτών.
 • Φροντίζει για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, συντήρηση και διαφύλαξη των εντύπων και των άλλων
  συλλογών του, καθώς και για τη μηχανογράφηση των καταλόγων του και την ψηφιοποίησή τους.
 • Προωθεί την επιστημονική έρευνα σε θέματα τοπικής ιστορίας και διοργανώνει ειδικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις κ.λπ.
 • Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των τοπικών Μουσείων, μεριμνά για τη διασφάλιση των εκθεμάτων τους καθώς και για τη συντήρηση, αποκατάσταση και επισκευή των πιθανών φθορών τους.
 • Μελετά, εισηγείται και προωθεί τον εμπλουτισμό των μουσείων σε συνεργασία με άλλους συναφείς οργανισμούς, έχει την ευθύνη για την μεταφορά, εγκατάσταση και τοποθέτηση των εκθεμάτων καθώς και για την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων.
 • Διοργανώνει σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, εκδηλώσεις προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.
 • Συνεργάζεται με τη σχολική κοινότητα διοργανώνοντας εκδηλώσεις, επισκέψεις κ.ά. που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ενημερώνεται για τις δυνατότητες ένταξης προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Καταρτίζει τις σχετικές προτάσεις και μεριμνά για την υλοποίηση τους, εφόσον ενταχθούν, σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

 Στέγη Πολιτισμού Χαϊδαρίου: 210 5814855
 Στέγη Πολιτισμού Γρηγορούσας: 210 5821723

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις