Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού

Το τμήμα μεριμνά για σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα:

 • Τηρεί αρχείο ηλεκτρονικό και χειρόγραφο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Σχεδιάζει, συντάσσει, εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί Αθλητικά και Πολιτιστικά Προγράμματα, καθώς και διάφορες αθλητικές και πολιτιστικές – καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, για όλους τους πολίτες.
 • Προτείνει, διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια και κάθε είδους
  συνεργασίες με στόχο την προαγωγή των στόχων της Υπηρεσίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
 • Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού κάθε προγράμματος και εκδήλωσης, για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση κάθε είδους προμηθειών και τεχνικών εργασιών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση τους και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού της ολοκλήρωσης των ανωτέρω, συντάσσοντας και τους αντίστοιχους απολογισμούς.
 • Φροντίζει για το σχεδιασμό την εφαρμογή χορηγικών (ή δωρεών ή υποστηρικτικών) προγραμμάτων των εκδηλώσεων. Οι υποστηρικτικές μορφές υλοποίησης προγραμμάτων και εκδηλώσεων γίνονται αποδεκτές από φορείς ή ιδιώτες που σέβονται το περιβάλλον, τα εργασιακά, τα κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση προγραμμά των ενημέρωσης κοινού και προώθησης των προγραμμάτων πολιτισμού και άθλησης.
 • Υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προτάσεις διαμόρφωσης και τυχόν αναμόρφωσης του
  προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και παρακολουθεί τις πιστώσεις που την αφορούν, σχεδιάζει το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών και καταγράφει τα αιτήματα των Τμημάτων με τις ανάγκες προμήθειας υλικών, καυσίμων, μηχανημάτων και ανάθεσης υπηρεσιών, συντάσσει τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης και τις εγκρίσεις πιστώσεων προς την Οικονομική Επιτροπή, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Καταρτίζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα, μεριμνά για την ύπαρξη σε ισχύ των τυχόν απαιτούμενων ειδικών πιστοποιητικών (π.χ. άδεια ναυαγοσώστη), συντάσσει και εισηγείται τα ωρολόγια προγράμματα του προσωπικού του (γυμναστές κ.λπ.), συγκεντρώνει και παρακολουθεί τα ημερήσια δελτία παρουσίας των εργαζομένων της Διεύθυνσης. Επεξεργάζεται τα δελτία και συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει στην αρμόδιά Διεύθυνση για την μισθοδοσία. Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5823021

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις