Τμήμα Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Το τμήμα είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική εφαρ- μογή του προγράμματος των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων υγρού στίβου καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού Κολυμβητηρίου.

  • Συντάσσει και εισηγείται το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και του προσωπικού του (γυμναστές, βοηθητικό προσωπικό, κ.λπ.).
  • Επιβλέπει και επιμελείται της εύρυθμης λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα λειτουργίας της.
  • Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής μελών (με τις αντίστοιχες τυχόν απαιτούμενες βεβαιώσεις) και τηρεί τα σχετικά αρχεία, μεριμνώντας για την τακτοποίηση οικονομικών συνδρομών και ενημερώνοντας τα μέλη σε τυχόν καθυστερήσεις.
  • Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την λειτουργική κατάσταση της εγκατάστασης και του εξοπλισμού της, καταγράφοντας τις ανάγκες τους σε συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών και ενημερώνοντας την αρμόδιά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση των σχετικών εργασιών.
  • Ελέγχει και επιμελείται της καλής λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων (π.χ ηχητικά, πίνακες ανακοινώσεων κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται στον χώρο άθλησης.
  • Προετοιμάζει τις εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων με την τοποθέτηση και επίβλεψη
    λειτουργίας του αντίστοιχου εξοπλισμού.
  • Προσδιορίζει τις προμήθειες των υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εγκατάστασης και εισηγείται την προμήθειά τους.
  • Διατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισμού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5980511, 210 5822240

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις