Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Η Δ/νση είναι αρμόδια για την προαγωγή της Εκπαίδευσης, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού, με τον σχεδιασμό και οργάνωση πολιτιστικών, προγραμμάτων και δράσεων αλλά και την ορθή διαχείριση-αξιοποίηση των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

      Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τηλέφωνο :  210 5323380

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις