Τμήμα Διαχείρισης και Εποπτείας Υποδομών

Το τμήμα είναι αρμόδιο για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν την Βιβλιοθήκη, τα Πολιτιστικά και Αθλητικά Κέντρα, καθώς και τα Ανοικτά και Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες, Γήπεδα και Εγκαταστάσεις άθλησης. Ειδικότερα:

 • Διαμορφώνει τα ωρολόγια προγράμματα και επιμελείται της εύρυθμης λειτουργίας των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων ευθύνης του (βιβλιοθήκη, πολιτιστικά κέντρα, κλειστά γυμναστήρια, ανοικτά γυμναστήρια, χώροι άθλησης, κ.λπ.) σύμφωνα με αυτά.
 • Εισηγείται για τη διάθεση και παραχώρηση αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων, με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, σε τοπικούς κατά προτεραιότητα, και υπερτοπικούς αθλητικούς φορείς, στο πλαίσιο σχετικού κανονισμού λειτουργίας που εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και μεριμνά για την αξιόπιστη εφαρμογή του.
 • Τηρεί βάση δεδομένων με τους αθλητικούς φορείς, συλλόγους, σωματεία κ.ά. που λειτουργούν στον Δήμο Χαϊδαρίου.
 • Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, καταγράφοντας τις ανάγκες τους σε συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενημερώνοντας το αρμόδιο Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση των σχετικών εργασιών.
 • Συνεργάζεται και διευκολύνει την πραγματοποίηση αυτοδύναμων ή σε συνεργασία με το Δήμο εκδηλώσεων των αθλητικών, πολιτιστικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων.
 • Τηρεί βάση δεδομένων με τους Αθλητικούς, Πολιτιστικούς, Εξωραϊστικούς, Περιβαλλοντικούς συλλόγους, σωματεία κ.ά. φορείς με νομική μορφή που λειτουργούν ή έχουν την έδρα τους στον Δήμο Χαϊδαρίου.
 • Ελέγχει και επιμελείται της καλής λειτουργίας των οργάνων γυμναστικής, των ηχητικών συστημάτων, του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και του εν γένει εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων και για την υλοποίηση εκδηλώσεων, καθώς και για τη μεταφορά, προετοιμασία και εγκατάστασή του απαιτούμενου εξοπλισμού στους
  χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων.
 • Μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη των διαφόρων εκδηλώσεων που οργανώνονται στις εγκαταστάσεις (κατασκευή υλικοτεχνικής υποδομής, στήσιμο σκηνικών, αποθήκευση υλικών κ.λπ.).
  73086 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5719/10.12.2021
 • Προσδιορίζει τις προμήθειες των υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ευθύνης του και εισηγείται την προμήθειά τους στο αρμόδιο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού.
 • Διατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισμού και κατανέμει στους χώρους το αναγκαίο υλικό.
 • Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής μελών (με τις αντίστοιχες τυχόν απαιτούμενες βεβαιώσεις) στα διάφορα προγράμματα της Διεύθυνσης και τηρεί τα σχετικά αρχεία, μεριμνώντας για την τακτοποίηση οικονομικών συνδρομών και ενημερώνοντας τα μέλη σε τυχόν καθυστερήσεις
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις και αντιμετωπίζει κάθε έκτακτο περιστατικό (π.χ. ατύχημα, τραυματισμό, κ.λπ.), φροντίζοντας για την ύπαρξη και επιμερισμό κατάλληλου εξοπλισμού και μέσων παροχής πρώτων βοηθειών.


Τηλέφωνο: 213 20 47 348

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις