Αρμοδιότητες Διεύθυνσης

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

Αρμοδιότητες

Είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.

Τηλέφωνο: 213 2047249

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις