Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Πρόληψης Υγείας & Πολιτικών Ισότητας

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή/και συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, του εφήβου, των ατόμων ΑΜΕΑ, καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Υλοποιεί προγράμματα για την έκτιση κοινωφελούς εργασίας ανήλικων παραβατών σε υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με την Εισαγγελία Ανηλίκων, καθώς και για παροχή κοινωφελούς εργασίας ενηλίκων παραβατών σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 • Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και υπηρεσίες, για την εξυπηρέτηση, στήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων των κατοίκων της πόλης.
 • Συνεργάζεται με την Εισαγγελία Ανηλίκων για τη διαχείριση ή /και παρέμβαση σε ζητήματα παιδικής προστασίας. Συμμετέχει στις Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.
 • Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και ασκεί έλεγχο & εποπτεία σε ιδιωτικούς παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων με αναπηρία, ιδρύματα, συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις.
 • Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.  
 • Εποπτεύει τα προγράμματα κοινωνικό-οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων, έχοντας ειδικότερα τη διαχείριση του προσωπικού (χρηστών), τη σύνδεση με το αρμόδιο Υπουργείο, τη διατήρηση του Αρχείου των δικαιολογητικών των ωφελούμενων και την τήρηση στατιστικών στοιχείων.
 • Αναρτά σχετικές ανακοινώσεις με τις κατηγορίες των δικαιούχων, το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παρέχει έντυπη και προφορική ενημέρωση. Μεριμνά για την υποβολή σχετικών κυρώσεων σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι. 
 • Εποπτεύει την λειτουργία των δομών: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου και των δομών επισιτιστικής βοήθειας Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Συσσίτιο.
 • Επιμελείται της λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των δύο φύλων και του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.

Τηλέφωνο : 213 20 47 267

Στο Τμήμα εντάσσεται διοικητικά το :

 • Γραφείο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας, με αρμοδιότητες:
 • Την άμεση και υπεύθυνη πληροφόρηση των ανέργων σχετικά με προγράμματα κατάρτισης και Απασχόλησης.
 • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και τοπικών πρωτοβουλιών ή την συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση και διεύρυνση της Απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την στήριξη των νέων επιχειρήσεων.
 • Την διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και κάθε είδους δραστηριοτήτων για θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας.
 •  Την διασύνδεση ανέργων και επιχειρήσεων.

Τηλέφωνο : 213 20 47 273

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις