Τμήμα Τεκμηρίωσης, Προγραμματισμού & Εποπτείας Υποδομών

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Δ/νσης.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης και τα Τμήματά της (αποφάσεις, τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).  Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών, συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοίκησης, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Προσδιορίζει τις προμήθειες των υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ευθύνης του και εισηγείται  την προμήθειά τους.
 • Ελέγχει και επιμελείται της καλής λειτουργίας των πάγιων εξοπλισμών, των ηχητικών συστημάτων, του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και του εν γένει εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων και για την υλοποίηση εκδηλώσεων, καθώς και για τη μεταφορά, προετοιμασία και εγκατάστασή του απαιτούμενου εξοπλισμού στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων.
 • Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας
 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του συγκοινωνιακού έργου στο Δήμο μας.
 • Μεριμνά για τη διασφάλιση της καλύτερης πρόσβασης του κοινού σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος (κεντρικά και τοπικά εμπορικά κέντρα, πρόσβαση και συμμετοχή στο τοπικό κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι).
 • Συμβάλει στην αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού και χωρικού αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων ή κατοίκων περιοχών περιορισμένης προσβασιμότητας.
 • Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται τα στοιχεία κίνησης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.
 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των οχημάτων, καθώς και αρχείο κατανάλωσης καυσίμων ανά όχημα. Τα ημερήσια δελτία κίνησης των λεωφορείων καθώς και τα δελτία ανεφοδιασμού καυσίμων θα εκδίδονται από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Τμήμα του Δήμου.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών στα οχήματα και ενεργεί για την απόδοση ή την διεκδίκηση του αντίτιμου των ζημιών.
 • Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση του περιορισμού της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων.
 • Συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζοντας συνθήκες αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατόπιν Προγραμματικής Σύμβασης με την Κοινωφελή Επιχείρηση ο Δήμος δύναται να εκχωρεί αρμοδιότητες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας (κατάρτιση προγράμματος δρομολογίων και εκτέλεση σύμφωνα με αυτό, έκδοση προγράμματος εργασίας των οδηγών / βάρδιες, και του βοηθητικού προσωπικού, ευπρεπή εμφάνιση και καθαριότητα των οχημάτων κλπ). Στην Προγραμματική Σύμβαση δύναται να προβλέπεται η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την υλοποίηση του συγκοινωνιακού έργου.

Τηλέφωνο : 213 20 47 318

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις