Τμήμα Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία & Ευπαθών Ομάδων | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία & Ευπαθών Ομάδων

  • Μέσω της δομής για  Άτομα με Αναπηρία .«Έρεισμα», Υποστηρίζει την ανάπτυξη και συντήρηση των δεξιοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες (εργοθεραπεία, Η/Υ, προσαρμοσμένη κινητική αγωγή, ομάδες γονέων και παιδιών, εκδρομές-επισκέψεις κλπ.) και την εκπαίδευση στις δεξιότητες της καθημερινής ζωής και την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.
  • Μεριμνά για την υλοποίηση από τον Δήμο πολιτικών που εκπορεύονται από την στρατηγική για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Στηρίζει τις οικογένειες προκειμένου να αποδεχτούν την αναπηρία, να στηρίξουν το μέλος της οικογένειας που είναι ανάπηρο και να το βοηθήσουν στην αυτονόμησή του.
  • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη ατόμων και οικογενειών, καθώς και σε ομάδες νέων και εφήβων και αντιμετωπίζει διαγνωστικά μαθησιακές δυσκολίες σε παιδιά και εφήβους, γλωσσικές διαταραχές, καθυστέρηση του λόγου, συναισθηματικές δυσκολίες και αναπτυξιακά προβλήματα.
  • Μεριμνά για την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των δομών και των δράσεων του Δήμου για την Τρίτη ηλικία και υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο της τρίτης ηλικίας.
  • Εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και των προγραμμάτων υγείας, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών στα μέλη των (ΚΕΦΗ) στηρίζοντάς τους στα θέματα ανάληψης πρωτοβουλιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
  • Υλοποιεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με βάση το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και έχουν χαμηλό εισόδημα.
  • Στηρίζει την λειτουργία του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, συμμετέχοντας σε δίκτυα και δράσεις για την προαγωγή της δημόσιας υγείας με ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων και παραπομπών σε δομές υγείας, όλων των πολιτών ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητας. Με έμφαση στα συνηθέστερα νοσήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα.
  • Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος

Τηλέφωνο : 210 53 20 330

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις