Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας

Περιγραφή

Το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη ατόμων μειονεκτούντων ομάδων στη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

Α/ Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, του εφήβου, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Β/ Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας, του εθελοντισμού και της χρήσης. 

Γ/ Τηρεί αρχεία των  κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Στο Τμήμα λειτουργούν:

  1. Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών
  2. Γραφείο Υποστήριξης ΑΜΕΑ
  3. Γραφείο Προγραμμάτων και ενημέρωσης Ανέργων
  4. Γραφείο Επιδοματικής Πολιτικής 
  5. Γραφείο Εποπτείας & Ελέγχου Κοινωνικοπρονοιακών Δομών
  6. Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας Γ΄ Ηλικίας  
  7. Γραφείο Υγειονομικής Φροντίδας Γ΄ Ηλικίας  

Τηλ: 213 2047266

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις