Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Παιδικών Χαρών

  • Μεριμνά για την δημιουργία παιδικών χαρών, συντήρηση, περιποίηση και καθαριότητα των παιδικών χαρών, φυλάσσει τις εγκαταστάσεις και αναφέρει τυχόν ελλείψεις και ζημιές για την αντιμετώπιση τους.  
  • Φροντίζει για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων οργάνων προς αποφυγή ατυχημάτων.
  • Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών. Εισηγείται για τον κανονισμό και τις ώρες λειτουργίας τους και επιμελείται για την τήρηση τους.
  • Μεριμνά και προβλέπει για τις προμήθειες υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού, δίνοντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτούμενες ποσότητες στο αρμόδιο Τμήμα.
  • Είναι υπεύθυνο για την Πιστοποίηση των Παιδικών Χαρών  μέσω αντίστοιχων συμβάσεων με Πιστοποιημένους για τον σκοπό αυτό Οργανισμούς.
  • Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών αρμοδιότητάς του, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Ανταπόκρισης σε Αναφορές και Προτάσεις των  Πολιτών. Ομοίως επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό.
  • Τηρεί αρχείο ηλεκτρονικό και χειρόγραφο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.

Τηλέφωνο : 210 58 22 368

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις