Τμήμα Αστικής Πανίδας

  •  Μεριμνά για την συλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που οδηγούνται σε Καταφύγια ή Δημοτικά κτηνιατρεία ή Διαδημοτικά Κέντρα περίθαλψης ή σε ιδιωτικά κτηνιατρεία που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, προκειμένου να υποβληθούν σε κτηνιατρική εξέταση, να στειρωθούν, να σημανθούν με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα, να καταγραφούν στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του Δήμου.
  • Μεριμνά για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και φροντίζει για τη σίτισή τους.
  • Μεριμνά ώστε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  που συλλέγονται και διαπιστώνεται από την σήμανσή τους ότι, έχουν ιδιοκτήτη που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους να επιστρέφονται σε αυτόν.
  • Προωθεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς για υιοθεσία σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
  • Μεριμνά σε συνεργασία με άλλους Δήμους για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάθε είδους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  • Εισηγείται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου την επιβολή διοικητικών προστίμων -όπου αυτά προβλέπονται – από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ζώα συντροφιάς.
  • Σχεδιάζει και προτείνει την υλοποίηση προγραμμάτων: α) ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ζώων και β) προώθησης και ανάπτυξης της ιδέας της φιλοζωίας στα σχολεία του Δήμου.
  • Τηρεί αρχείο ηλεκτρονικό και χειρόγραφο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.

Τηλέφωνο : 2114182703- 2132047367
 Facebook: Τμήμα Αστικής Πανίδας Δήμου Χαϊδαρίου

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις