Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Πρασίνου

 • Έχει την ευθύνη των φυτεύσεων και εν γένει της συντήρησης όλων των χώρων και υποδομών πρασίνου.
 • Έχει την ευθύνη της κλάδευσης όλων των  δένδρων των κοινόχρηστων χώρων και των δενδροστοιχιών και θέτει την προτεραιότητα των εργασιών.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του δικτύου άρδευσης.
 • Έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος ποτίσματος των  δένδρων (ιδιαίτερα στις νέες φυτεύσεις) σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που δεν διαθέτουν δίκτυο αυτομάτου ποτίσματος.
 • Μεριμνά και προβλέπει για τις προμήθειες υλικών και εργαλείων, δίνοντας τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτούμενες ποσότητες στο αρμόδιο Τμήμα.
 • Εισηγείται την ανάθεση υπεργολαβικών εργασιών, όπου και όταν αυτό απαιτείται.
 • Μεριμνά για τη προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού και μηχανημάτων, καθώς και την επισκευή τους σε περίπτωση βλαβών ή πρόκλησης φθορών  λόγω ατυχημάτων, από το ανάλογο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, καθώς και για την έγκαιρη παραλαβή τους.
 • Φροντίζει για τον καθαρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, από όπου εφοδιάζεται με τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης για τα οχήματα, συνεννοείται μαζί του για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο., κάρτα ελέγχου καυσαερίων, κ.λπ.) και διερευνά τις συνθήκες ατυχημάτων.
 • Μεριμνά για την διαχείριση και φύλαξη των υλικών της αποθήκης. Έχει την ευθύνη της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων κλπ. που προέρχονται από τις εργασίες του, στους χώρους επέμβασης στην πόλη.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ενώ τηρεί και απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των παρεμβάσεων που εκτελεί.
 • Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους.  Κοινοποιεί την απάντηση στο  Αυτοτελές Τμήμα Ανταπόκρισης σε Αναφορές και Προτάσεις των  Πολιτών, όταν το αίτημα έχει διαβιβαστεί μέσω αυτού. Ομοίως επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό.

Τηλέφωνο : 210 58 22 368

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις