Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων

Ασχολείται με την τήρηση και εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων του Δήμου, καθώς και με τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης (καθαριότητα, αστικός εξοπλισμός, δίκτυα, κλπ)  του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων. Συγκεκριμένα :

  • Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις (Κανονισμός Πρασίνου) που εκδίδει η δημοτική αρχή, για την χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
  • Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, για τη χρήση και λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, του υπαίθριου εμπορίου, των λαϊκών αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων (Κανονισμός – Άδειες Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων)
  • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση καθώς και τις ειδικότερες  προδιαγραφές  κατασκευής και προϋποθέσεις τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από την δημοτική αρχή.
  • Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας στους κοινοχρήστους υπαίθριους χώρους του Δήμου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή, για την αναβάθμιση της (Κανονισμός Καθαριότητας)
  • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
  • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
  • Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους.  Κοινοποιεί την απάντηση στο  Αυτοτελές Τμήμα Ανταπόκρισης σε Αναφορές και Προτάσεις των  Πολιτών, όταν το αίτημα έχει διαβιβαστεί μέσω αυτού.
  • Δέχεται τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για τις Εκθέσεις Βεβαίωσης Παράβασης για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων βάσει των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου (Κανονισμός Καθαριότητας, Πρασίνου και Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων) που συντάχθηκαν από υπαλλήλους του Τμήματος και τις προωθεί στο Τμήμα Προγραμματισμού για διεκπεραίωση.
  • Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης της καθημερινής δραστηριότητας και της σύνταξης ημερήσιας και μηνιαίας αναφοράς προς την Διεύθυνση. Τηρεί αρχείο καταγραφών και επισημάνσεων όπου αναγράφονται όλα τα ευρήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία και κατάσταση των κοινοχρήστων χώρων και μεριμνά για την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.
  • Παρακολουθεί, τηρεί αρχείο και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία ευθύνης του Τμήματος.

Τηλέφωνο : 210 58 22 368

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις