Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ανακυκλώσιμων Υλικών | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

 • Καταρτίζει τα προγράμματα αποκομιδής και έχει την ευθύνη της υλοποίησης των σχετικών εργασιών. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορριμμάτων που το αφορούν, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των εργασιών αποκομιδής
 • Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων των δημοτικών και λαϊκών αγορών, των ιδρυμάτων, νοσοκομείων, βιομηχανιών, ξενοδοχείων και λοιπών εμπορικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και τυχόν άλλων ροών, όπως αυτές περιγράφονται κάθε φορά στον Εθνικό & Περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων
 • Τοποθετεί, όπου είναι αναγκαίο, κάδους και άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και έχει την ευθύνη καθαρισμού τους. Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού για τυχόν ελλείψεις.
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του και επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει στοιχεία και ζυγολόγια που αφορούν την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής και τα αποστέλλει στο Τμήμα Προγραμματισμού.
 • Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων ευθύνης του (απορριμματοφόρων, οχημάτων ανακύκλωσης και επιβατηγών) με το κατάλληλο προσωπικό (Οδηγοί – Βοηθοί).
 • Μεριμνά για τη προγραμματισμένη συντήρηση των οχημάτων, εξοπλισμού προσωρινής αποθήκευσης και μηχανημάτων, καθώς και την επισκευή τους σε περίπτωση βλαβών ή συγκρούσεων, από το ανάλογο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, καθώς και για την έγκαιρη παραλαβή τους.
 • Φροντίζει για τον καθαρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης, από όπου εφοδιάζεται με τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης για τα οχήματα, συνεννοείται μαζί του για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο., κάρτα ελέγχου καυσαερίων, κ.λπ.) και διερευνά τις συνθήκες ατυχημάτων.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και των κοινοχρήστων χώρων, υλοποιώντας τα προγράμματα οδοκαθαρισμού, ανά τομείς, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πόλης.
 • Μεριμνά σε συνεργασία με το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ανακυκλώσιμων Υλικών για τον καθαρισμό των Λαϊκών Αγορών.
 • Φροντίζει για τη συλλογή και απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων από τους κοινόχρηστους χώρους.
 • Οργανώνει συνεργεία κατά τομείς της πόλης αφενός μεν για τον καθαρισμό παράνομων αφισών, πανό κλπ., αφετέρου δε για την πλύση και καθαρισμό οδών, πλατειών, πεζόδρομων, υπόγειων διαβάσεων κ.λπ.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων πρασίνου, (άλση, πλατείες, νησίδες), καθώς και για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων δημόσιων κτιρίων (π.χ εκκλησιών), παιδικών χαρών και υπόγειων διαβάσεων.
 • Εισηγείται των αναγκών προμήθειας για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος (σακούλες, ατομικός εξοπλισμός προστασίας, απορριμματοδοχεία, κλπ) και μεριμνά για την διανομή και την ορθή χρήση τους.
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του και επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών χώρων, καθώς και για την αποκομιδή των λοιπών ογκωδών (οικοδομικών αποβλήτων & υλικών ΑΕΕΚ) από κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και τις υποδείξεις του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.
 • Εποπτεύει και διενεργεί καθαρισμούς και antigraffitti προστασία σε δημόσια κτίρια, κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (παρτέρια, τοιχία κλπ.) και βάσεις μνημείων, κολώνες και κιβώτια ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), προκειμένου να αφαιρεθούν συνθήματα.
 • Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Τηλέφωνα : 210 58 18 1860, 210 58 11 624

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις