Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού | Δήμος Χαϊδαρίου

Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

  • Είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των χρησιμοποιούμενων οχημάτων και εξοπλισμού του Δήμου, την συντήρηση τους, καθώς και την διάθεση τους σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.
  • Εκδίδει τα ημερήσια δελτία κίνησης, τις εντολές ανεφοδιασμού καυσίμων όλων των οχημάτων της υπηρεσίας.
  • Τηρεί αρχείο όλων των οχημάτων του Δήμου, αρχείο διάθεσης οχημάτων ανά υπηρεσία, αρχείο όλων των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου και μεριμνά για την έκδοση νέων ή αντικατάσταση παλαιών αδειών ή πινακίδων κυκλοφορίας.
  • Φροντίζει για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης, και παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης. Ολοκληρώνει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (νέες ασφαλίσεις οχημάτων, διακοπή ασφαλίσεων, πληρωμή ασφαλίστρων, καταγραφή τροχαίων ατυχημάτων σε επικοινωνία με την ασφαλιστική εταιρεία). Τέλος, μεριμνά για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) όλων των οχημάτων στα προβλεπόμενα διαστήματα.
  • Φροντίζει για την πληρωμή φόρων ή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων και εισηγείται τη διάθεση, εκποίηση και καταστροφή του παλαιού τροχαίου υλικού.
  • Συλλέγει και καταγράφει αιτήματα με τις ανάγκες προμήθειας και επισκευής τροχαίου υλικού Διευθύνσεων του Δήμου & εισηγείται την αγορά νέων οχημάτων σύμφωνα με αιτήματα των Διευθύνσεων του Δήμου.

Τηλέφωνα : 210 58 18 860, 210 58 11 624

Υπηρεσίες-Διευθύνσεις